Locatiestudie mestbewerking

Nu GS op 1 november 2022 de Uitvoeringsagenda Mest hebben vastgesteld, kan het plan-MER.-traject worden hervat. Dit traject werd in 2021 tijdelijk stopgezet om de uitkomsten van de Uitvoeringsagenda Mest af te wachten.

Stap 1: locatieonderzoek

Op basis van de nieuwe inzichten uit de Uitvoeringsagenda Mest gaat een onderzoeksbureau in opdracht van provincie en gemeenten onderzoeken op welke plaatsen mestbewerking op kleine/middelgrote/grote schaal het meest verantwoord kan plaatsvinden, zowel op bedrijventerreinen als in het buitengebied. In het onderzoek worden dezelfde criteria gehanteerd als in een Milieueffectrapportage.

De Uitvoeringsagenda mest gaat uit van mestbewerken zo dicht mogelijk bij de bron van mestproductie: “zo dicht bij als mogelijk, zover ver mogelijk als nodig”.

Stap 2: regionale afspraken over locatiebeleid

De resultaten van de locatiestudie vormen de belangrijkste input voor het maken van regionale afspraken over een locatiebeleid voor mestbewerking (tweede kwartaal 2023). Kort samengevat gaat het daarbij om het antwoord op de vragen: Wat is de meest slimme en verantwoorde manier om de naar verwachting 2,6 miljoen m3 beschikbare mest in Brabant te bewerken? Op welke plekken willen we dat doen en wat zijn daarbij de (rand)voorwaarden?

MER-procedure

Als de locatiestudie en de regionale afspraken aanleiding zijn om het locatiebeleid aan te passen -  om ook locaties in het buitengebied te kunnen gaan gebruiken voor mestbewerking - zal eerst een formele MER-procedure moeten worden doorlopen (mei 2023 - juni 2024).

Het advies van de commissie voor de MER waarborgt objectiviteit en transparantie in het besluitvormingsproces en zorgt ervoor dat aspecten als veiligheid, gezondheid en een prettige leefomgeving zorgvuldig worden meegewogen.

De huidige Interim Omgevingsverordening (Iov) staat grootschalige mestbewerking momenteel uitsluitend toe op grote industrieterreinen (categorie 4/5). Als het MER-advies daartoe aanleiding geeft, is dat de basis waarop PS kunnen besluiten de Iov aan te passen om mestbewerking ook op geschikte locaties in het buitengebied mogelijk te maken.


Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"203188"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen