Brabant Bemest Beter

In een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu, speelt de verwerking en verwaarding van dierlijke mest een cruciale rol. Alleen op die manier is de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire akkerbouw en veehouderij te realiseren.

Brabant Bemest Beter is een initiatief van Has Hogeschool, provincie Noord-Brabant, ZLTO en het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM), met als gezamenlijk doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én aanwenden. Doel is om via een betere bemestingspraktijk tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een beter inkomen van de agrarische sector, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint. In samenwerking met tal van andere organisaties wordt in projecten aan het thema gewerkt.

Programma

De 4 partijen vormen samen de stuurgroep voor het programma 'Brabant Bemest Beter' (BBB). Uniek binnen dit programma is de focus op bemesting als verbinding tussen enerzijds de productie van meststoffen uit dierlijke mest en anderzijds de teelt van gewassen waarvoor deze meststoffen essentieel zijn. Meststoffen worden vaak nog teveel benaderd als afvalprobleem en te weinig als nuttige en zelfs essentiële producten voor gewasgroei, die bovendien bijdragen aan uitdagingen op het gebied van kringlopen, klimaatimpact, bodem- en waterkwaliteit en verdiencapaciteit van de agrarische sector.

Doelstellingen

Het programma heeft 4 doelstellingen:

  1. Versterking van het verdienmodel van de Brabantse agrarische sector. 
  2. Een kleinere klimaatimpact van de Brabantse landbouw door minder gebruik van kunstmest en door opslag van CO2 in de bodem. 
  3. Een vitale en vruchtbare bodem en voorkomen van verlies van meststoffen. 
  4. Een verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. 

Projecten

Met de start van het programma zijn ook vier projecten van start gegaan:

  1. Verbetering van de eigen bemesting aan de hand van individuele (bodem)analyses en advies, samenwerking met Louis Bolk instituut.
  2. Inventarisatie van het meststoffengebruik en onderzoek mogelijkheid herwinbare meststoffen.
  3. Toetsing mogelijkheden om via toevoegmiddelen de kwaliteit van mest te verbeteren.
  4. Experiment met de afbouw van kunstmest op teelstroken op verschillende gronden, samenwerking met het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.

 

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"209052"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen