Extensiveren

Het is noodzaak om de kwaliteit van water en natuur te verbeteren in Noord-Brabant. Dat vraagt onder andere om extensieve vormen van landbouw. In de meeste gevallen gaat het dan om het extensiveren van grondgebonden veehouderij. Dit kan door de veebezetting stevig terug te brengen en het grondgebruik aan te passen naar gras of andere extensieve gewassen.  

Extensiveren kan dus heel goed in de vorm van grasland en vergt sterke bedrijven die deze gronden gebruiken. Daarom kunnen agrarisch ondernemers in en rond de Natura 2000-gebieden, Natte Natuurparels en in de beekdalen gronden aanmelden voor de regeling grond voor graasdierhouderij. Hierbij verkopen grondeigenaren hun grond aan de provincie verkopen en pachten het tegen een aantrekkelijke prijs terug. Voorwaarde is dat ze de grond alleen als grasland gebruiken. Ook is het mogelijk dat de pachter een ander persoon is dan de grondverkoper en zo zijn/ haar bedrijf kan extensiveren.

Voor extensiveren heeft een agrarisch ondernemer meestal meer grond nodig of kan hij/zij minder dieren houden. Een natuurinclusieve bedrijfsvoering helpt hierbij. Met behulp van de grondregeling natuurinclusieve landbouw, kan voor natuurinclusieve landbouw extra grond worden verworven via een verkoop-erfpacht-constructie.

Met extra geld wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Meer informatie: Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.

Nieuws

Een momentje...
    Cookie-instellingen