Kansrijke stalinnovatie voor varkensboeren

13-02-2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt 

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een nieuw stalsysteem bij 3 Brabantse varkenshouders. Dit systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur.

De provincie ziet deze brongerichte aanpak van emissies als een kansrijke innovatie waarmee boeren kunnen ondernemen in balans met hun omgeving. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw) “In Brabant zoeken we naar een balans tussen veehouderij en omgeving. Met het ondernemerschap van onze boeren en de innovatiekracht van onze industrie lukt het om stallen vergaand te verbeteren. Deze brongerichte systemen zijn beter voor het klimaat, de omgeving, de boer en de varkens.” Er komt naar verwachting 85% minder ammoniak uit de stal wat goed is voor kwetsbare Natura2000-gebieden. De uitstoot van methaan neemt naar verwachting met 90% af wat sterk bijdraagt aan het verminderen van de broeikasgassen. De stalinnovatie vermindert de geuroverlast wat beter is voor de directe leefomgeving. En ook het klimaat binnen de stal verbetert enorm, wat goed is voor de dieren zelf en de boer.

Realiseren en testen

De provincie verleent een subsidie van € 4,4 miljoen aan varkenshouders Van Lamoen (Oss), Meulendijks (Deurne) en Van den Brand (Hoeven). Deze varkenshouders hebben samen met een breed consortium aan bedrijven het zogenaamde Total Circulair Farmconcept ontwikkeld. De ondernemers realiseren en testen het systeem op hun bedrijf met veel aandacht voor de praktische haalbaarheid en het meten van de emissiewaarden.

Andere betrokken instanties zijn adviesbureaus Connecting Agri & Food en DLV Advies, automatiseringsbedrijf Kamplan en Wageningen University & Research (WUR). Het ministerie van LNV heeft de WUR gesubsidieerd in haar bijdrage voor het stalontwerp en een vooronderzoek naar emissiemetingen uit de mestbewerkingsinstallatie. Dit project sluit aan bij de inzet van het ministerie gericht op een brongerichte aanpak van emissies uit stallen. De totale kosten voor de stalinnovaties bedragen voor de ondernemers circa € 7,8 miljoen. Als het goed werkt, zal het voor een beduidend lagere prijs in de markt gezet kunnen worden. De stalinnovatie is een zogenaamde open innovatie. De aanpak en onderzoeken zijn openbaar.

Gewoon toilet

In het Total Circulair Farmconcept staat snelle mestbewerking centraal. Bij een regulier varkensbedrijf worden de mest en urine verzameld in de mestkelder onder de stal. In chemische en biologische reacties tussen de mest en urine ontstaan dan ammoniak, methaan en geur. De innovatie die ontwikkeld is door automatiseringsbedrijf Kamplan bestaat eruit dat er permanent vloeistof in de mestkelder staat. De mest en urine komen in de vloeistof, net als in een gewoon toilet. Deze vloeistof, de mest en urine wordt regelmatig met behulp van een geautomatiseerd pompsysteem naar een installatie op het varkensbedrijf zelf gebracht. Daar wordt de vloeistof gescheiden, belucht en gefilterd. Het filter haalt waardevolle meststoffen uit de vloeistof en die worden toegevoegd aan de dikke fractie. De dikke fractie wordt als meststof op het land bracht en de vloeistof gaat terug naar de opvang onder de stal. Bij de behandeling van de mestvloeistof wordt via een natuurlijk proces van nitrificatie en denitrificatie de stikstofverbindingen omgezet naar onschadelijk stikstofgas.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen