Veel duurzame stalconcepten in ontwikkeling in Brabant

17-04-2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt 

Met hulp van de provincie zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling. Deze stalconcepten voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee pakken de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron aan.

Boeren krijgen zo een alternatief naast bestaande maatregelen, zoals luchtwassers, om te voldoen aan de strengere milieueisen van de provincie. Dit blijkt uit een voortgangsbericht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de ondersteunende maatregelen voor de versnelling transitie veehouderij.

Naast de vele stalinnovaties in ontwikkeling hebben inmiddels 31 boeren een positieve beschikking gekregen om een nieuw stalconcept toe te gaan passen met financiële steun van de provincie. Deze zogenaamde firstmovers-regeling is bedoeld om een markt aan te boren voor de nieuwe stalconcepten. De steun voor de ontwikkeling én toepassing van stalinnovaties sluit goed aan bij de Taskforce Stalinnovatie die de provincie heeft opgezet met VNO-NCW Brabant Zeeland, de FME en ZLTO. Die taskforce brengt partijen zoals stallenbouwers en installatiebedrijven met elkaar in contact om de innovatiecyclus te versnellen.

Bevestiging Brabantse aanpak

“We zijn erg tevreden met hoe de innovaties in duurzame stallen op gang is gekomen,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw). “Het initiatief van het rijk om een landelijke taskforce naar Brabants model op te zetten, zie ik als een bevestiging van onze Brabantse aanpak. Om te leren van de ervaringen uit Noord-Brabant heeft de Minister de Brabantse Taskforce een stoel beloofd in de landelijke taskforce.”

Verder heeft het rijk middelen toegezegd voor innovaties als onderdeel van de warme sanering varkenshouderij. Deze rijkssubsidie voor innovatie is geënt op de Brabantse aanpak. De 1e onderdelen, waarmee in totaal 172 miljoen in stalinnovaties wordt geïnvesteerd worden nog voor de zomer opengesteld. Naast innovaties voor varkens, kalveren en melkvee worden op aangeven van de Brabantse Taskforce ook innovaties voor melkgeiten gestimuleerd.

Ondersteuningsnetwerk

In 23 Brabantse gemeenten is inmiddels een ondersteuningsnetwerk in werking dat boeren ondersteunt bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. In 12 andere gemeenten is zo’n netwerk in opbouw. Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners of coaches die de veehouder ondersteunen in zijn keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. Spierings: “We hebben grote uitdagingen voor de leefbaarheid rond veehouderijen, de kwetsbare natuur en ons klimaat. Met vereende krachten op gemeente-, provincie- en rijksniveau kunnen we die uitdagingen ombuigen naar kansen.” Voor boeren die overwegen te stoppen heeft de ZLTO met steun van de provincie de training van werk naar werk opgezet. Inmiddels hebben 62 boeren die training gevolgd. In een speciaal hiervoor uitgebracht magazine is te lezen hoe boeren werk vonden in onder andere het groenonderwijs, de retail en de agrarische sector.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen