Achtergrond PlanMER Mest

In 2017 werd het Brabantse mestbeleid vastgesteld. Gemeenten in Noordoost en Zuidoost Brabant gingen het gesprek aan met de provincie om te komen tot een gezamenlijke uitwerking van dit dossier, dat veel discussies oproept en gevoeligheden kent.

Daaruit kwam een Visie op mestbewerking voort. Dit koersdocument geeft richting aan het gewenste toekomstig mestgebruik en de manier van mestbewerking. Wat betreft ambitieniveau gaan de partijen met hun gezamenlijke visie verder dan het vigerende beleid.

Systematische aanpak

Een belangrijk onderwerp is een systematische aanpak om de beste locaties voor mestbewerkingslocaties in beeld te brengen. Een planMER biedt de waarborg dat kansrijke alternatieven worden onderzocht en dat alle relevante milieuaspecten in beeld worden gebracht. Dit maakt het mogelijk om aanvragen voor nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande mestbewerkingsinstallaties goed te beoordelen. Hierbij worden criteria als inpasbaarheid en eisen ten aanzien van emissies en impact op de volksgezondheid meegenomen.

Drie mogelijke scenario's

Om te bepalen hoeveel locaties er nodig zijn wordt uitgegaan van 3 scenario’s:

  1. op basis van het huidige mestoverschot
  2. op basis van een aanzienlijk krimpende veestapel
  3. op basis van het onbenut blijven van verleende vergunningen, een kleinere krimp van de veestapel en/of het veel meer bewerken van mest om kringlopen beter te sluiten
Cookie settings