Koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

06-02-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan.

Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

 

De provincie koopt voor € 30 miljoen aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond aan te kopen waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Deze stimulering van natuurinclusief boeren maakt onderdeel uit van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.

De verwachting is dat vooral rundveehouders die hun bedrijf nabij natuurgebieden hebben, gebruik gaan maken van de regeling van de provincie. Met extra grond kunnen zij hun bedrijf omvormen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Hierbij worden ecologische processen ingezet voor de productie van voedsel en gewassen. Dit bespaart kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie. En het zorgt voor een grotere diversiteit planten en dieren op het agrarisch bedrijf. Een gezonde bodem, een gevarieerd bodemleven en het sluiten van kringloop vormen de basis van een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): “We zien dat veehouders verschillende keuzes maken voor hun toekomst. Sommigen stoppen, anderen groeien en moderniseren, weer anderen kiezen voor een niche soms gepaard gaand met krimp. Voor al deze keuzes hebben wij ondersteunende maatregelen. De regeling voor natuurinclusieve landbouw biedt rundveehouders de mogelijkheid meer grond in gebruik te nemen. Het moet soortenrijk grasland zijn. Zo gaat de boer erop vooruit én ontstaat er een mooi landschap, gezonde bodem en schoon water. Door goede samenwerking vinden we oplossingen met toekomstperspectief!”


Marktconforme steun

Bij een gemiddelde bedrijfsuitbreiding van 10 hectare kan de provincie met het beschikbare budget circa 40 ondernemers ondersteunen. De erfpacht die 26 jaar duurt, geeft de ondernemer de gelegenheid om de investeringen in natuurinclusieve landbouw terug te verdienen en geld te reserveren om de gronden weer terug te kopen van de provincie. De erfpacht zal marktconform zijn, ongeveer tussen de € 650 en € 700 per hectare per jaar. Dit is gebaseerd op de basisprijs voor natuurpacht (€ 300,-) en mestplaatsingsruimte.

 

Coaching

Een groot aantal boeren heeft belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. De provincie biedt boeren de gelegenheid om met ondernemerscoaches hierover te spreken. De coaches hebben inmiddels gesprekken gevoerd met ruim honderd belangstellende boeren. Daarvan zijn 15 boeren gestart met het opstellen van een businessplan voor natuurinclusieve landbouw. Uit deze businessplannen, maar ook gesprekken met ondernemerscoaches blijkt dat er behoefte is aan deze ondersteunende maatregel om de omschakeling naar natuurinclusief te kunnen bekostigen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen