Natuurinclusief boeren in de Hilver

30-03-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan.

Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

 

Een natuurinclusieve aanpak werkt wel degelijk. Zo'n zes jaar geleden zetten acht boeren met elk een andere bedrijfstak gezamenlijk de schouders onder de natuurontwikkeling van hun gebied.

Natuurinclusieve aanpak werkt wel degelijk. Zo'n zes jaar geleden zetten acht boeren met elk een andere bedrijfstak gezamenlijk de schouders onder de natuurontwikkeling van hun gebied.

De betreffende boeren zijn werkzaam in het stroomgebied van de Hilver. Zij hebben het kringloop werken niet alleen binnen de eigen bedrijfstak opgepakt, maar ook tussen de bedrijven onderling. Met een belangrijk herstel van de biotoop voor de grutto in Brabant als gevolg.

Bijgaand filmpje is een mooi voorbeeld van een voorloperproject dat ter inspiratie van het programma natuur-inclusieve landbouw diende: Hilverbeken.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen